Konkurs plastycznyRegulamin konkursu plastycznego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy konkurs ("Konkurs") organizowany jest przez Agencję Create Event i jest integralną częścią prowadzonej kampanii pt. „Zmieniam nawyki – dbam o klimat”

2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, których poruszona tematyka jest zgodna z hasłem przewodnik prowadzonej kampanii 

3. Celem konkursu jest :

  1. utrwalanie właściwych nawyków proekologicznych oraz kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w zakresie roli jaką w codziennym życiu odgrywa środowisko naturalne człowieka oraz potrzeby ochrony tego środowiska i współodpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody;
  2. wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska;

4. Konkurs trwać będzie od dnia 02.01.2014r. do 30.09.2014r.

5. Konkurs jest organizowany na obszarze całej Polski.

6.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.

7.  Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

§ 2
Zasady uczestnictwa

1.  Konkurs jest przeznaczony dzieci w wieku 4 do 12 lat i prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych.

2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do dnia 30.09.2014r.  pracy plastycznej  na adres  ul. Goszczyńskiego 4A, 71-263 Szczecin. Wszelkie informacje proszę kierować drogą mailową na :

3. Technika prac – organizator pozostawia uczestnikowi pełną dowolność w wyborze techniki wykonania pracy.

4. Format prac nie może przekraczać typowego formatu A3, 420x297 cm. Prace mogą być przestrzenne z zastrzeżeniem że ich wysokość nie może wówczas przekraczać 15 cm. Prac nie należy oprawiać.

5. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne.

6. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, kategorię (przedszkole, klasy I-III lub IV-VI, gimnazjum) dokładny adres uczestnika oraz szkoły (placówki).

§ 3
Nagrody

1. Nagrody będą przyznawane przez jury konkursowe w trzech kategoriach,

            a) przedszkola

            b) uczniowie klas I-III

            c) uczniowie klas IV- VI   

2. Wśród uczestników Konkursu jury konkursowe wyłoni  po 3 zwycięzców w każdej kategorii (1, 2 i 3 miejsce)

3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:

a)      praca jest zgodna z  tematyką,

b)      spełnienie celu konkursu,

c)      pomysłowość, 

d)     oryginalność, 

e)      estetykę.

4.  Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

5.  Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4
Przyznawanie nagród

1.  Nagrody zostaną przyznane uczestnikom wyłonionym przez jury konkursowe spośród osób, które spełniły warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.

2. Osoby, które zostały wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o wygranej oraz o terminie i sposobie odbioru Nagrody poprzez informację na stronie internetowej Organizatora oraz pocztą, telefonicznie lub emailem (przy wykorzystaniu danych podanych przez uczestnika) w terminie 3 dni roboczych od daty podjęcia decyzji przez jury.

3.  Nagrody zostaną wręczone w miejscu wyznaczonym przez organizatora

4.  Warunkiem przyznania nagrody jest osobiste stawiennictwo nagrodzonego w miejscu i czasie określonym przez organizatora jako uroczystość wręczenia nagród.

§ 5
Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.  Organizator ma prawo do wykorzystania i przetwarzania danych uczestników Konkursu, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem oraz w celach marketingowych i statystycznych oraz na umieszczenie ich w bazie danych Organizatora stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4.  Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6.  Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej projektu.